...

ศูนย์การศึกษาและวิทยาการด้านความมั่นคง กอ.รมน.
Center For Security Studies, ISOC.

ISOC Knowledge Application

ISOC Knowledge Application เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ในงานด้านความมั่นคง กอ.รมน. และความรู้เชิงวิชาการด้านความมั่นคง สำหรับบุคลากร กอ.รมน. และผู้สนใจ เพื่อการศึกษาค้นคว้า และพัฒนาศักยภาพตนเอง โดยมีแหล่งที่มาจากหน่วยขึ้นตรง กอ.รมน. หลักสูตรการศึกษาด้านความมั่นคง กอ.รมน. การจัดเวทีวิชาการ การบรรยายพิเศษ และหนังสือบทความต่าง ๆ
การค้นหาข้อมูล สามารถค้นหาได้จากเงื่อนไข “คำสำคัญ (Keyword)” หรือ “หน่วยงานเจ้าของเรื่อง” หรือ“ระดับกลุ่มเป้าหมาย” หรือ “หมวดความรู้” อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมากกว่า แล้ว กด “ค้นหา” สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร หรือกดที่ลิงค์เพื่อชมวิดีโอการบรรยายต่อไป
“ค้นหา” หมายถึง ค้นหาตามเงื่อนไขที่เลือก
“ค้นหาทั้งหมด” หมายถึง กลับสู่หน้าแรก
“เคลียร์” หมายถึง ยกเลิกเงื่อนไข และกลับสู่หน้าแรก