สรุปบทเรียน หลักสูตร จม.(๒)

  • สรุปบทเรียนกฎหมายที่ดิน

https://docs.google.com/document/d/1sKXJPcX1hR4t7jeKh-r0hTmY3wbgG6wP/edit?usp=sharing&ouid=103603915423629488414&rtpof=true&sd=true

  • สรุปบทเรียนการขับเคลื่อนงานด้านมวลชนสัมพันธ์ กอ.รมน.

https://docs.google.com/document/d/1gq2ANKQ1ahemYSYo0M3bkVDjgCqZ3xA4/edit?usp=sharing&ouid=103603915423629488414&rtpof=true&sd=true

  • สรุปบทเรียนการข่าว

https://docs.google.com/document/d/1jQCc0QdE4YLofqyQFjRTWv-BywbQYEr7/edit?usp=sharing&ouid=103603915423629488414&rtpof=true&sd=true

  • สรุปบทเรียนการใช้เทคโนโลยีคอมกับความมั่นคง

https://docs.google.com/document/d/1I-ArOZILsiyJIE3LJ-S8AWXwGgCJG7v3/edit?usp=sharing&ouid=103603915423629488414&rtpof=true&sd=true

  • สรุปบทเรียนการตรวจการปฏิบัติราชการ (สจร)

https://docs.google.com/document/d/1t2fMVM23zy8u-IzLaeJv1aAK-SDBZlMx/edit?usp=sharing&ouid=103603915423629488414&rtpof=true&sd=true

  • สรุปบทเรียนการบริหารงบประมาณ

https://docs.google.com/document/d/1zEyHZ2_KDBEa0xiWr5_rlgMHZ3WZk7zw/edit?usp=sharing&ouid=103603915423629488414&rtpof=true&sd=true

  • สรุปบทเรียนการบริหารจัดการกำลังพล

https://docs.google.com/document/d/1loSW54P8EhsEQcAyNTy_hAfazCS3Yfps/edit?usp=sharing&ouid=103603915423629488414&rtpof=true&sd=true

งานของหน่วย