ปฐมนิเทศกำลังพลก่อนการปฏิบัติงาน ปี 65

งานของหน่วย