แผนงานประจำปีงบประมาณ 2564

เป้าหมายการพัฒนาองค์ความรู้ด้านความมั่นคง
ประจำปี 2564

  1. สร้างความต่อเนื่องของหลักสูตรวิชาการความมั่นคงระดับต้น “นักจัดการความมั่นคง (จ.ม.) รุ่นที่ 2”
  2. พัฒนาหลักสูตรวิชาการความมั่นคงระดับสูง “นักบริหารจัดการความมั่นคง (น.บ.)”
  3. เพิ่มพูนองค์ความรู้วิชาการในประเด็นความมั่นคงระดับยุทธศาสตร์ ในรูปแบบเวทีสัมมนาวิชาการ โดยนักวิชาการด้านความมั่นคง จำนวน 6 ครั้ง
  4. พัฒนาหลักนิยมการปฏิบัติงานรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร