คำขวัญ

“สร้างความมั่นคง ด้วยปัญญา”
Security Through Wisdom

งานของหน่วย