ติดต่อเรา

ศูนย์การศึกษาและวิทยาการด้านความมั่นคง กอ.รมน. สวนรื่นฤดี แขวงวชิรพยารบาล เขตดุสิต จังหวัด กรุงเทพฯ 10300
โทร/FAX 02-243-6180 โทรภายใน 83656 , 83657 และ83659

งานของหน่วย