เวทีสัมมนาทางวิชาการด้านความมั่นคง

เพื่อให้ “ผู้บริหารระดับสูง” และบุคลากรที่เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจในประเด็นปัญหาและภัยคุกคามใหม่ ที่มีผลกระทบต่อการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการปัญหาภัยคุกคามต่อ ความมั่นคงได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ โดย เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงภายใน มาแลกเปลี่ยนในเรียนรู้ประเด็น ความมั่นคงที่กำลังเป็นที่สนใจของสังคม
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารระดับสูงของ กอ.รมน.
ห้วงการจัดเวทีสัมมนา จำนวน ๖ ครั้ง

งานของหน่วย