หลักสูตรนักบริหารจัดการด้านความมั่นคง

หลักสูตรนักบริหารจัดการด้านความมั่นคง (นบ.) รุ่นที่ ๑
          เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร “ระดับบริหาร” ให้เป็นผู้นำด้านความมั่นคง มีทักษะความชำนาญในการวิเคราะห์เชิงวิชาการ บริหารจัดการปัญหาภัยคุกคามต่อความมั่นคงได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพทุกมิติความมั่นคง  เพื่อความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง
กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการสัญญาบัตร ชั้นยศพันโท ถึง พันเอก (พิเศษ) หรือเทียบเท่า, ข้าราชการพลเรือนประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ จำนวน ๓๐ คน ห้วงเปิดหลักสูตรเดือน มิ.ย.-ก.ค. ๖๔

งานของหน่วย