หลักสูตรเจ้าหน้าที่จัดการด้านความมั่นคง

หลักสูตรเจ้าหน้าที่จัดการด้านความมั่นคง (จม.) รุ่นที่ ๒
     เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร “ระดับปฏิบัติ” สร้างเครือข่ายของบุคลากร กอ.รมน. ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค อันเป็นประโยชน์ในการประสานงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรจนถึงข้าราชการสัญญาบัตรชั้นยศไม่เกินพันโท หรือเทียบเท่า, ข้าราชการพลเรือน  
     ประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชำนาญการ จำนวน ๕๐ คน ห้วงเปิดหลักสูตร เดือน มี.ค. ๖๔

งานของหน่วย