อดีตผู้บังคับบัญชา

พล.ท. กฤตวิษฐ์ คชวารี

งานของหน่วย