ผู้บังคับบัญชา

พล.ต. ดนัยวัฒนา รุ่งอุทัย
ผอ.ศศว.กอ.รมน.

พ.อ. ธรรมนูญ ไม้สนธิ์
รอง ผอ.ศศว.กอ.รมน.

งานของหน่วย