วิสัยทัศน์

“ศศว.กอ.รมน. เป็นศูนย์การศึกษาด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักรที่สามารถสร้าง พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านความมั่นคงภายในให้แก่บุคลากรด้านความมั่นคงในระดับมาตรฐานสากลด้วยนวัตกรรมแห่งเทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่ล้ำสมัย

งานของหน่วย