ภารกิจ

ดำเนินการจัดการอบรมด้านการรักษาความมัน่คงภายใน ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมทุกระดับ ทุกภาคส่วนจัดทำหลักนิยม องค์ความรู้ ตำรา คู่มือ และหลักสูตรฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาและวิทยาการด้านความมั่นคง เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

งานของหน่วย