หลักสูตรเจ้าหน้าที่จัดการด้านความมั่นคง

 • กฏหมายเฉพาะเกี่ยวกับที่ดินและป่าไม้

https://drive.google.com/file/d/1KpTHZZZ9TsAfHGY5ch9jQfBi894WczhO/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/10yeC1HR-_1LlB1rxf3JWA8TGG0ShIDJV/view?usp=sharing

 • วิธีการใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์

https://drive.google.com/file/d/1KUvj55LrKw5Mq1lGGrLhjtGMmwMlKs-9/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1KUvj55LrKw5Mq1lGGrLhjtGMmwMlKs-9/view?usp=sharing

 • เทคนิคการนำเสนอ การพูดในที่ชุมชนและการจูงใจ

https://drive.google.com/file/d/1X3xBwbcchLp0-ApXcDLBUuDsLqOxUm6X/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1tIUk2PBMj4dTQiojJsvAkfy66SNIpwcV/view?usp=sharing

 • การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับงานด้านความมั่นคง

https://drive.google.com/file/d/1dCiaTKW_j1coM8qizwQXpI28ZQeYalB-/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1MK86gnX0N_qcjbdzNzWvI3RxAaj-W1gJ/view?usp=sharing

 • จริยธรรม และจรรยาบรรณในการทำงานราชการ

https://drive.google.com/file/d/1erYDUrf-G9XLlk9cuCqemCx45waumPK0/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/14McjIuCvp9RDIMcjXh6UopN05G49-CzU/view?usp=sharing

 • การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีของ กอ.รมน.

https://drive.google.com/file/d/1i62gkyvZPjz3Q1lZK7dTarjMyn7y-KcZ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Hwas9p5iteTuOf3_ITVnOymIb3ppzMYC/view?usp=sharing

 • การบริหารจัดการภาวะวิกฤตเชิงยุทธศาสตร์

https://drive.google.com/file/d/1Y93b60KB9OGTXDvM_GRXsc1gFaQBjjzG/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/18-EJQutGQ3INqgaTsK2n82O_Xwfy2-4t/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1BcKifD97YfUDmDRLPdCc1oJrSlTDr8Oh/view?usp=sharing

 • การพัฒนาคุณภาพงานภาครัฐ

https://drive.google.com/file/d/1Z6KkdRDTcCpQGRkOzFbG16fsXyKRr24M/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1i-6iJ2gR1F725QsSCQwHG7_sCMmGpL9r/view?usp=sharing

 • งานในหน้าที่ ศปป.1 กอ.รมน.

https://drive.google.com/file/d/1zfoRU6bWerEbh9E8880gZtcKtl9Omy75/view?usp=sharing

 • งานในหน้าที่ ศปป.2 กอ.รมน.

https://drive.google.com/file/d/1QNMDwUxNLwAJHGNvAfQ2qGVSVVK6x9Zc/view?usp=sharing

 • งานในหน้าที่ ศปป.3 กอ.รมน.

https://drive.google.com/file/d/1T7SIUMFZ301tz5dZY-VpQwGT3UCrvtTY/view?usp=sharing

 • งานในหน้าที่ ศปป.4 กอ.รมน.

https://drive.google.com/file/d/1tWV2582G0CkfSxLQ3toHvvTFXcAbScd0/view?usp=sharing

 • งานในหน้าที่ ศปป.5 กอ.รมน.

https://drive.google.com/file/d/1fENzsvib2SYWgmH4nYhF6_KrM3eCMjMn/view?usp=sharing

 • ความมั่นคงศึกษา

https://drive.google.com/file/d/15OBx5oKhy3Vdo1pZJ2cPXx1s4d6D_3Fq/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1EzbCYbUBjzQHMMgyBpedcCpqhHOOrl7V/view?usp=sharing

 • การบริหารงานด้านงบประมาณ

https://drive.google.com/file/d/1fZAf-K57Rpr_LeaW5tqXOcHGWLgAa6bO/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1394FLee_TSA8k-EbMAdbe40jXE8s1kvM/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ojwg9yqK_3R4jPTf9c9ATS_7X3sl4PpJ/view?usp=sharing

 • การบริหารจัดการกำลังพลของ กอ.รมน.

https://drive.google.com/file/d/1rATBGLdz7x8eYxjVshuI2qr3kI3Gz-hq/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1mc_ZxIpga2cVmRz8x8T-7osUM8oBp_DH/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1zLzZehyAdqqfhF1oopFwfIHlJ-LK2fDJ/view?usp=sharing

 • การส่งกำลังบำรุงของ กอ.รมน.

https://drive.google.com/file/d/1y4m5cxdcOEABJdtYoTH2YPwegEHc4qYw/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Km6QwCQfENrnRtcNc1-7xSCevMpqk6MA/view?usp=sharing

 • กฎหมาย ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

https://drive.google.com/file/d/1-3aVYupUXwWuEbNVsjgREV6sHsc8t_p6/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1vEQfFWs9hYFrsE44jd6cF5iWll2pCfOM/view?usp=sharing

 • นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานของ กอ.รมน.

https://drive.google.com/file/d/104NaKSwvrTPPq6nmYl1SFrnBQoDBw8K7/view?usp=sharing

 • การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และการบริหารเชิงบูรณาการ

https://drive.google.com/file/d/1S8PHcISJ8GyDA3AEEq91I3WgvTDA-e_X/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1vXK42bzJdwP91VKcYBqJ_I_pcpoQPmZX/view?usp=sharing

 • สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประวัติศาสตร์ชาตไทย

https://drive.google.com/file/d/14K35swpTvN8tckJAaKhiveJ__y9io9dH/view?usp=sharing

 • บทบาทและทักษะเจ้าหน้าที่ความมั่นคง ในศตวรรษที่ ๒๑

https://drive.google.com/file/d/1OC07Vyq2PpCkooB2WxPHG6_w-SnpTI65/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1tin_EgRVWXFSD92b7fxZI7tI18LHUJoj/view?usp=sharing

 • การตรวจในหน้าที่นายทหารจเร

https://drive.google.com/file/d/1t12gkw2vsSJSO1mnAOE8gYRlERw-x4kI/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1xWRigcw5bpcgsvaMbs3JMBl5U3ILxVCe/view?usp=sharing

 • การข่าวเพื่อความมั่นคง

https://drive.google.com/file/d/1hB_bavQsGkI0UfXbAlru1Vfab6sBMkl4/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1fcALOE689FRln2D1DyQmXD21nmN22aUd/view?usp=sharing

 • สำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ

https://drive.google.com/file/d/1Sxqo35eeo8awrkm80O2wLysibZaIaVVb/view?usp=sharing

 • ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และแผนแม่บท

https://drive.google.com/file/d/1Wv1UMkrzHph7PqxHvh0fz-MV5kag8oaR/view?usp=sharing

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

งานของหน่วย