ศูนย์การศึกษาและวิทยาการด้านความมั่นคง ด้านการจัดทำหลักนิยมของ กอ.รมน. ได้จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักนิยม กอ.รมน. ตามคำสั่ง กอ.รมน. ที่ ๑๑๗/๒๕๖๓ โดยมี เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธาน และ ผอ.นขต.กอ.รมน.เป็นคณะกรรมการ และจัดตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักนิยม ตามคำสั่ง กอ.รมน. ที่ ๑๑๘/๒๕๖๓ โดยมี ผอ.ศศว.กอ.รมน. เป็นประธาน และผู้แทน นขต.กอ.รมน. เป็นกรรมการซึ่งในปีงบประมาณที่ผ่านมา ศศว.กอ.รมน. ได้จัดการสัมมนาระดมองค์ความรู้ในการจัดทำร่างคู่มือปฏิบัติราชการร่วม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำหลักนิยม จำนวน ๒ ครั้ง ผลการสัมมนาฯ ได้แนวทางการปฏิบัติราชการร่วมในขอบเขตการปฏิบัติงานของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑ – ๕ ในขั้นต้น และได้นำผลการสัมมนาดังกล่าวมาเป็นข้อมูลในการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักนิยม โดยได้เชิญ พลเอก ธนากร ทองศุข มาเป็นผู้บรรยายเพิ่มพูนทักษะการจัดทำหลักนิยม ผลการประชุมได้จัดทำโมเดลโครงร่างหลักนิยมขึ้น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการวิภาค เพื่อเลือกรูปแบบที่เหมาะสม นำมาจัดทำโครงร่างหลักนิยม ซึ่ง ศศว.กอ.รมน. ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาหลักนิยมจะได้ขออนุมัติจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักนิยม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *