หมวดหมู่: ภาพข่าว

ศศว.กอ.รมน. รับฟังการประสานและการบรรยายสรุปฯ ของ กอ.รมน.ภาค ๓ เรื่อง “โครงการสร้างป่าเปียก ลดเชื้อเพลิง สร้างรายได้” และ “โครงการ กอ.รมน. Complex จว.พ.จ.”

เมื่อ วันพฤหัสบดีที่…

พล.ต.ดนัยวัฒนา รุ่งอุทัย ผอ.ศศว.กอ.รมน. พร้อมด้วยคณะฯ เข้าเยี่ยมคาระวะ พล.ต.วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค ๓ ณ ห้องรับรอง บก.ทภ.๓ จว.พ.ล. ในโอกาสที่ ศศว.กอ.รมน. เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค ๓

เมื่อ วันพฤหัสบดีที่…

พล.ต.ดนัยวัฒนา รุ่งอุทัย ผอ.ศศว.กอ.รมน. และคณะฯ พบปะผู้นำชุมชน และเข้าเยี่ยมชม จุดเรียนรู้การจัดการศัตรูมะม่วงสวนมะม่วงนงนุช “โครงการวิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮดเพื่อการส่งออก” และ โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์  ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กอ.รมน.

เมื่อวันที่ ๒๖ เมษาย…

งานของหน่วย